kurtlar vadisi pusu, kurtlar vadisi pusu dizisi, kurtlar vadisi pusu fragmanı

Thèmes

film film

Rechercher
Articles les plus lus

· Lale Devri 116.Bölüm 1 Haziran Cuma
· Her ?ey Yolunda Merkez 7.Bölüm 1 Haziran Cumartesi
 

Statistiques

Date de création : 26.05.2013
Dernière mise à jour : 12.06.2013
52 articles


Pis Yedili 70.Bölüm 19 Haziran Çar?amba

Publié le 12/06/2013 à 17:05 par kurtlarvadisipusuizle
Pis Yedili 70.Bölüm Özeti


Edebiyat dersinden s?nav vard?r ve ?koncanlar s?nava çal??mam??t?r. Fakat Furkan'?n akl?na gelen fikirle hem s?navdan hem de Pis Yedili'den kurtulacaklard?r. Orço'nun ananesi ona çok eski bir kitap vermi?tir. Orço kitab? okumak yerine sahafa götürüp satmak ister. Bu s?rada kitab?n içinden eski el yazmal? bir tapu ç?kar. Fatih, Günçiçek'i aray?p görü?mek ister. Günçiçek, Pis Yedili'den gizli bir ?ekilde Fatih'le bulu?ur ve Fatih'in ananesine giderler. Ananenin evindeki ye?en, telefonundan çekti?i Fatih ve Günçiçek foto?raf?n? Face'e koyunca ortal?k kar???r.

Fragman henüz yay?nlanmad??? için, arzu ederseniz bir önce ki bölümde neler oldu?unu hat?rlamak için önce ki bölüme ait bir kesiti izleyebilirsiniz.Show TV'de 19 Haziran'da ekrana gelecek olan pis yedili 70.bolum fragmani yay?nland???nda sitemizden izleyebilirsiniz.

Kaynak: http://sinetv.trsohbet.com/pis-yedili-70-bolum-fragmani.html

Merhamet 19.Bölüm 19 Haziran Çar?amba

Publié le 12/06/2013 à 16:28 par kurtlarvadisipusuizle
Merhamet 19.Bölüm Özeti


Narin ve ?adiye, kar??lar?nda duran ve elindeki silah?n? kafas?na dayam?? babalar?n? intihar etmekten vazgeçirmeye çal???yorlar. Narin ve ?adiye’nin zor anlar? Narin ve ?adiye, kar??lar?nda duran ve elindeki silah?n? kafas?na dayam?? babalar?n? intihar etmekten vazgeçirmeye çal???rlar. ?kilinin bunu ba?ar?p ba?aramayaca?? merakla beklenirken, Necati’nin Hikmet’i kur?unlad??? haberi gelir. Yo?un bak?ma al?nan Hikmet’in F?rat ve Sermet’e b?rakt??? “bar???n” vasiyeti, olaylar? daha da kar??t?r?r. ?adiye’nin bebe?i ne olacak? Dizinin geçmi? paralelinde ise ?adiye’yi zor günler bekler. Karn?nda bebe?iyle intihar eden ?adiye’ye Narin’in tepkisinin ne olaca?? bilinmezken, ayn? zamanda bebe?in ak?beti de merak konusu olur. Karde?ini b?rak?p ?stanbul’a gitmek ise Narin için oldukça zor bir durumdur. Narin’in ?stanbul’a gidip gitmeyece?i, ?adiye’nin bebekten Narin’e bahsedip bahsetmeyece?i de cevap bekleyen sorular.

Fragman henüz yay?nlanmad??? için, arzu ederseniz bir önce ki bölümde neler oldu?unu hat?rlamak için önce ki bölüme ait bir kesiti izleyebilirsiniz.Kanal D'de 19 Haziran'da ekrana gelecek olan merhamet 19.bolum fragmani yay?nland???nda sitemizden izleyebilirsiniz.

Kaynak: http://sinetv.trsohbet.com/merhamet-19-bolum-fragmani.html

Kuzey Güney 79.Bölüm 19 Haziran Çar?amba

Publié le 12/06/2013 à 16:00 par kurtlarvadisipusuizle
Kuzey Güney 79.Bölüm Özeti


Güney’e kurulan tuza?a dü?en Kuzey, cinayet ?üphesiyle gözalt?na al?n?yor. Güney’e kurulan tuza?a dü?en Kuzey, cinayet ?üphesiyle gözalt?na al?n?r. Kuzey’in, Sümer Tezkan’la olan eski husumeti, aleyhine olan en önemli durum olarak bir kez daha kar??s?na ç?kar. Cemre’nin en büyük korkusu Kuzey’in kendini ifade edememesidir. Tam da nikah tarihi yakla??rken, Kuzey’in ba??na gelen bu olay, Güney için bulunmaz bir f?rsatt?r. Cemre’nin can?n? yakmak için onun korkular?n? besler. Kendisine oynanan oyunu çözmek yerine zaman?n? yine Cemre ve Kuzey’in aras?n? açmak için kullan?r. Bo?a harcanan her dakika gerçek katilin i?ine yaramaktad?r. Cinayet mahallinde bulunan delil bir anda soru?turman?n seyrini de?i?tirir. ?bre Güney’den yana döndü?ünde, Kuzey yine karde?inin arkas?nda durur. Güney’in ifadesi dikkatleri Sinanerler’in kö?küne çeker. Ebru Sinaner korkunç gerçekle yüzle?ti?inde Bar?? çoktan ortadan kaybolmu?tur. Bu arada kendisinden haber al?namayan tek ki?i Bar?? de?ildir. Cinayet yerinde bulunan delil hakk?nda bilgi verecek en önemli tan?k Simay da kimsenin tahmin edemeyece?i bir yerde ölüm kal?m sava?? vermektedir. Güney için i?ler giderek zorla??rken, Kuzey onu kurtarmak için gözünü k?rpmadan elini yine ate?e uzat?r.

Fragman henüz yay?nlanmad??? için, arzu ederseniz bir önce ki bölümde neler oldu?unu hat?rlamak için önce ki bölüme ait bir kesiti izleyebilirsiniz.Kanal D'de 19 Haziran'da ekrana gelecek olan kuzey guney 79.bolum fragmani yay?nland???nda sitemizden izleyebilirsiniz.

Kaynak: http://sinetv.trsohbet.com/kuzey-guney-79-bolum-fragmani.html

Muhte?em Yüzy?l 103.Bölüm 19 Haziran Çar?amba

Publié le 12/06/2013 à 15:19 par kurtlarvadisipusuizle
Muhte?em Yüzy?l 103.Bölüm Özeti


Hürrem’i kim kaç?rd?? Muhte?em Yüzy?l'da bu hafta k?l?çlar çekiliyor! Hürrem’in kayboldu?unu ö?renen Süleyman’?n öfkesi yeri gö?ü inletiyor. Mihrimah bu hadiseden sultanlar? sorumlu tutarken, Mehmet Mustafa’y? suçluyor. ?ki karde? aras?ndaki uçurum giderek derinle?iyor. Malkoço?lu hanedan? tek tek sorguluyor. Rüstem ise Hürrem’in pe?ine dü?üyor. Umutlar?n tükendi?i anda Malkoço?lu Hürrem’e ula?acak bir ipucu buluyor. Hürrem’i kaç?ran?n kim oldu?u ortaya ç?k?yor. Süleyman bir kez daha ihanetle ve ölümle sars?l?yor!

Fragman henüz yay?nlanmad??? için, arzu ederseniz bir önce ki bölümde neler oldu?unu hat?rlamak için önce ki bölüme ait bir kesiti izleyebilirsiniz.Star TV TV'de 19 Haziran'da ekrana gelecek olan muhtesem yüzyil 103.bolum fragmani yay?nland???nda sitemizden izleyebilirsiniz.

Kaynak: http://sinetv.trsohbet.com/muhtesem-yuzyil-103-bolum-fragmani.html

Öyle Bir Geçer Zaman Ki 120.Bölüm 18 Haziran Sal?

Publié le 11/06/2013 à 17:37 par kurtlarvadisipusuizle
Öyle Bir Geçer Zaman Ki 120.Bölüm Özeti


Arif ile Cemile sonunda kavu?uyor. Arif ile Cemile sonunda kavu?urlar. Mete’nin plan? i?e yarar. Arif serbest, Tu?rul ise Mete’nin elindedir. Adamlar?, Tu?rul’u kurtarmak için harekete geçer. Ancak Soner, Arif ve Süleyman onlardan bir ad?m öndedirler. Carolin, ?bo’yu bütün mal varl???n? üzerine yapmas? için ikna eder. Polis taraf?ndan aranan ikili, i?lemlerin ard?ndan yurtd???na kaçmak için bilet al?rlar. Fakat Carolin’in ba?ka hesaplar? vard?r. ?bo’nun nerede oldu?unu ö?renen Mesude, onu yakalatmak için polise haber verir. Osman, dergiyi ç?kartmak için haz?rd?r. Hakan’a da yaz? yazmas? için teklifte bulunur. Önce ne hakk?nda yazaca??n? bilmeyen Hakan, o kadar güzel bir makale ve ?iir yazar ki, ba?ta Berrin olmak üzere herkes etkilenir. Hakan ile konu?maya giden Berrin, onun Rüya ile birlikte Bursa’ya gitti?ini ö?renir. Mete, Ayça’ya telefon eder, tüm bunlar bitti?inde yine birlikte olacaklar?n? söyler. Deniz’in ise Soner ve Bahar’a karde?i ile ilgili büyük bir sürprizi vard?r. Bu arada babas?ndan izin alan Deniz, Kerem’i kahvalt?ya davet eder. Mete, Tu?rul’un i?ini bitirmeden önce annesinden özür diletmek ister. Cemile’yi al?p, Tu?rul’u tuttu?u yere getirir. Ancak Tu?rul’un adamlar? Mete’nin onu nerede saklad???n? anlam??lard?r ve pe?ine dü?erler. Soner, Süleyman ve Arif bütün tutsaklar? kurtarmas? için Mete’ye yard?ma gelirler. Ancak silah sesleri ile ortal?k bir anda kar???r..


Kanal D'de 18 Haziran'da ekrana gelecek olan oyle bir gecer zaman ki 120 fragmani yay?nland???nda sitemizden izleyebilirsiniz.

Kaynak: http://sinetv.trsohbet.com/oyle-bir-gecer-zaman-ki-120-bolum-fragmani.html

Benim Icin Uzulme 33.Bolum

Publié le 11/06/2013 à 17:11 par kurtlarvadisipusuizle
Benim ?çin Üzülme 33.Bölüm Özeti


Avc?o?lu ailesi tatl? bir dü?ün tela?? içerisinde, Uçurumdan atlayan Harun, kaçak durumuna dü?er. Mustafa, Orhan'?n vurulmas?n? engellemeye çal???rken, ?ahin ve Naz aras?ndaki ili?kiye tan?k olan Bahar bir karar vermek zorundad?r. Bu zorlu süreçte Bahar'?n destekçisi Sinan olacakt?r.

Fragman henüz yay?nlanmad??? için, arzu ederseniz bir önce ki bölümde neler oldu?unu hat?rlamak için önce ki bölüme ait bir kesiti izleyebilirsiniz.ATV'de 18 Haziran'da ekrana gelecek olan benim icin uzulme 33.bolum yay?nland???nda sitemizden izleyebilirsiniz.

Kaynak: http://sinetv.trsohbet.com/benim-icin-uzulme-33-bolum-fragmani.html

Bir A?k Hikayesi 12.Bölüm 18 Haziran Sal?

Publié le 11/06/2013 à 16:43 par kurtlarvadisipusuizle
Bir A?k Hikayesi 12.Bölüm Özeti


Son bak??ta a?kta muhte?em teklif. Korkut Ali, kendi mucizesini arayan bir adam. Ceylansa kendinden önce hep ba?kalar?n? dü?ünen naif bir kad?n… ?mkans?zl?klar?n uzakla?t?rd??? bu iki a??k her seferinde tekrar yan yana gelecek ve birbirilerinden asla vazgeçmeyeceklerdir. Ceylan, Tolga üzülmesin diye u?ra??rken Korkut’un kar??s?na da u?runa ölümü göze ald??? kad?n ç?kar. Tüm bunlar olurken Korkut hakk?ndaki tüm gerçekleri Ceylan’a itiraf eder. Ceylansa sevdi?i adam?n elini ne olursa olsun b?rakmayacakt?r. Di?er tarafta Tolga Ceylan’? kaybetmemek için büyük bir ad?m atar ve onunla evlenmek istedi?ini söyler. ?imdi zaman a?klar?n s?nanma zaman?d?r…

Fragman henüz yay?nlanmad??? için, arzu ederseniz bir önce ki bölümde neler oldu?unu hat?rlamak için önce ki bölüme ait bir kesiti izleyebilirsiniz.FOX TV'de 18 Haziran'da ekrana gelecek olan bir ask hikayesi 12.bolum fragmani yay?nland???nda sitemizden izleyebilirsiniz.

Kaynak: http://sinetv.trsohbet.com/bir-ask-hikayesi-12-bolum-fragmani.html

Teen Wolf 3.Sezon 3.Bölüm Fragman?

Publié le 11/06/2013 à 15:31 par kurtlarvadisipusuizle

Teen Wolf 3.Sezon 3.Bolum Fragmani yay?nland?, sitemizden izleyebilirsiniz.

World War Z Filmi

Publié le 10/06/2013 à 18:28 par kurtlarvadisipusuizle Tags : film
World War Z Konusu ve Fragman?


Gerry Lane iki k?z? ve sevgili e?iyle mutlu bir hayat sürdüren bir aile babas?d?r. Bir gün arabalar? trafikte s?k??t???nda her zamankinden farkl? olarak yolunda gitmeyen bir ?eylerin oldu?unu fark ederler. Tehlike h?zla yakla?maktad?r... Ailesini güvenli bir bölgeye yerle?tiren Gerry, ikiye ayr?lan dünyay? kurtarmak için zamana kar?? yar??acakt?r..


Sinemalar'da 21 Haziran'da vizyona girecek olan world war z izle ile ilgili film konusu ve fragman?n? okuyup, izleyebilirsiniz.

Kaynak: http://sinetv.trsohbet.com/world-war-z.html

The Hangover 3: Felekten Bir Gece

Publié le 10/06/2013 à 17:45 par kurtlarvadisipusuizle Tags : film
The Hangover 3: Felekten Bir Gece Konusu ve Fragman?


Bu sefer dü?ün yok. Bekarl??a veda partisi yok. Ters gidebilecek ne olabilir ki? Ancak Kurt Sürüsü yollara dü?tü?ünde tüm bahisler kapan?r.


Sinemalar'da 31 May?s'da vizyona giren hangover 3 izle ile ilgili film konusu ve fragman?n? okuyup, izleyebilirsiniz.

Kaynak: http://sinetv.trsohbet.com/hangover-3-felekten-bir-gece.html


DERNIERS ARTICLES :
Pis Yedili 70.Bölüm 19 Haziran Çar?amba
Pis Yedili 70.Bölüm Özeti Edebiyat dersinden s?nav vard?r ve ?koncanlar s?nava çal??mam??t?r. Fakat Furkan'?n akl?na gelen fikirle hem s?navdan hem de Pis Yedili'den kur
Merhamet 19.Bölüm 19 Haziran Çar?amba
Merhamet 19.Bölüm Özeti Narin ve ?adiye, kar??lar?nda duran ve elindeki silah?n? kafas?na dayam?? babalar?n? intihar etmekten vazgeçirmeye çal???yorlar. Narin ve ?adiye’
Kuzey Güney 79.Bölüm 19 Haziran Çar?amba
Kuzey Güney 79.Bölüm Özeti Güney’e kurulan tuza?a dü?en Kuzey, cinayet ?üphesiyle gözalt?na al?n?yor. Güney’e kurulan tuza?a dü?en Kuzey, cinayet ?üphesiyle gözalt?na al
Muhte?em Yüzy?l 103.Bölüm 19 Haziran Çar?amba
Muhte?em Yüzy?l 103.Bölüm Özeti Hürrem’i kim kaç?rd?? Muhte?em Yüzy?l'da bu hafta k?l?çlar çekiliyor! Hürrem’in kayboldu?unu ö?renen Süleyman’?n öfkesi yeri gö?ü inletiy
Öyle Bir Geçer Zaman Ki 120.Bölüm 18 Haziran Sal?
Öyle Bir Geçer Zaman Ki 120.Bölüm Özeti Arif ile Cemile sonunda kavu?uyor. Arif ile Cemile sonunda kavu?urlar. Mete’nin plan? i?e yarar. Arif serbest, Tu?rul ise Mete’ni